Historisch Park Meldertbos terug water in de vijver

PERSBERICHT 12 december 2017

Historisch Park Meldertbos terug water in de vijver
Herstelproject ( fase 3) in afrondingsfase

Natuurpunt startte in 2003 met de eerste voorzichtige stappen voor het herstel van het historische park van Meldert en het toegankelijk maken van het vroeger niet toegankelijk bosgebied. De eerste stap was de erkenning als natuurreservaat van het Meldertbos met de goedkeuring van een natuurbeheerplan. Hierin werden ook de Europese instandhoudingsdoelen in het kader van de aanduiding van ' Speciale Beschermingszone" in het kader van het Europees natuurbeleid werden opgenomen. Want naast een belangrijk cultuurhistorisch park is het domein ook geëvolueerd naar een prachtig (en Europees beschermd) natuurgebied.

In de loop van het najaar van 2017 werd er in het kader van het Europees project Life Hageland een nieuwe zone ingericht en hersteld. Het oude park landschap is terug hersteld met als doelstelling om terug een deel van de oude bloemrijke graslanden en oude zicht-as van op de 'dreef' bekomen. Hierdoor krijgt het domein opnieuw het karakter van het oude Engelse landschapspark met én een grote natuurwaarde, een grote belevingswaarde én uniek cultuurhistorisch belang.

De hooilanden zullen evolueren naar bloemrijke graslanden en kalkmoeras met ook zeldzame tufbronnen. Deze kalkmoerassen en Tufbronnen (kalkrijke bronnen) zijn Europees prioritaire habitats ( leefgebieden) waarvoor alle administratieve overheden de verplichting hebben deze in stand te houden.

Voorzichtig herstel van de lage vijver.
Iets wat veel mensen niet meer weten is dat het domein ook twee oude vijvers bevat. Deze vijvers zijn jaren geleden door onzorgvuldig beheer jaren bij de ruiming van de beken lek gemaakt en zijn droog te komen vallen. In het kader van het Europese Life project is de onderste vijver opnieuw open gemaakt en loopt hij langzaam opnieuw vol tot een nieuwe waterpartij.
In deze vijver is er in 1850 ook een eiland aangelegd. Dit eiland is opnieuw zichtbaar gemaakt. De aangeplante Lindes zijn vrijgesteld zodat ze kunnen uitgroeien tot majestueuze parkbomen. Het is duidelijk dat Natuurpunt hier kiest voor erfgoed en natuur.

Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan de opruiming na de werken, daarna zal de tijdelijke weg in ijzeren rijplaten opnieuw opgeruimd worden. Deze weg met ijzeren rijplaten was aangelegd om de bodem zo min mogelijk te beschadigen.

Nieuwe stap: Erfgoed Beheerplan
In samenwerking met de Aalmoezeniers van de Arbeid, het St-Janscollege en Natuurpunt is een ontwerper de laatste hand aan het leggen aan een Erfgoed Beheerplan. Dit is belangrijk voor de lopende restauratie dossiers van Kasteel en de Oranjerie en de verdere integratie van natuur en erfgoed binnen het domein.
In dit beheerplan worden de doelstellingen rond erfgoed vastgelegd voor dit toch wel uniek domein.

Voorlopig ziet alles er nog enigszins uit als een werf maar niet voor lang meer: in het voorjaar nodigen we graag iedereen uit voor de Erfgoeddag 2018 met het thema Kiezen voor erfgoed en natuur. Deze zal doorgaan op 22 april in Meldert. Dit zal een samenwerking zijn van de gemeente, het St-Janscollege , Natuurpunt Hoegaarden en de Werkgroep Natuur en Erfgoed van Natuurpunt Oost Brabant.

Natuurpunt Velpe -Mene is bijzonder blij met deze nieuwe realisatie, waardoor het Meldertbos te samen met de eveneens door Natuurpunt beheerde natuurgebieden van Rosdel en Mene-Jordaan nog meer een parel is in een groene ruggengraat van Nerm over Sluizen naar Meldert en zo over Babelom naar Willebringen en via Hoksem naar Oorbeek. Een groene ruggengraat als een samenhangend complex met een grote biodiversiteit, een synthese van natuur en erfgoed en een grote belevingswaarde voor de bevolking en de toeristen.
Inlichtingen: natuurpunt@velpe-mene.be of Pieter.Abts@natuurpunt.be

​​

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon