Conservator/Beheerteamexcursie Wijngaardberg woensdag 16 augustus 19 u

Uitnodiging voor alle conservators en beheerteams binnen NPOB op een beheerexcursie olv Luc Vervoort naar de Wijngaardberg nu woensdagavond 16 augustus vertrek om 19 u.
 
Voor de conservators en beheerteams is het dikwijls druk om het beheer rond te krijgen. Nochtans is het goed dat we als conservators/beheerteams samen een netwerk vormen die bij elkaar kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen. Daarom worden jullie uitgenodigd op deze conservators- en beheerteamexcursie.
 
Woensdag 16 augustus 2017 om 19 u : Conservators- en beheerteamexcursie op de Wijngaardberg te Wezemaal: Kansen en beheer van biodiversiteit op een Hagelandse heuvel met erosieproblematiek
Delen van de Wijngaardberg behoren bij de langst beheerde natuurgebieden binnen Natuurpunt Oost-Brabant.  Dit heeft al mooie resultaten opgeleverd. Een staalkaart van droge bossen en heischrale graslanden -typisch voor het Hageland- worden er ontwikkeld. Het Europees gesteunde Life-project gaf hier afgelopen jaren nog een bijkomende grote impuls aan. Zo kon één van de grotere aankopen in het kader van het Life-project hier worden gerealiseerd, met name een 12 tal hectare voornamelijk droog beuken- en eikenbos.  Bijna al deze natuurpercelen liggen echter op de steile hellingen terwijl op de hoogste delen van de Wijngaardberg - die op het gewestplan voor het grootste deel als natuurgebied aangeduid is-  aan intensieve fruitteelt wordt gedaan. Dit maakt dat bij hevige neerslag veel met mest en sproeistoffen vervuild water doorheen de reservaatspercelen loopt verderop soms zelfs tot in woongebied… Op initiatief van de Rotselaarse afdeling van Natuurpunt en de lokale fruittelers werd een visienota opgesteld om via een ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) het duurzaam samengaan van natuur, fruitteelt en wijnbouw op de Wijngaardberg te onderzoeken met de bedoeling tot een duurzame versterking van de natuurwaarden te komen in de praktijk door herverkaveling en inrichtingsmaatregelen en zo  oplossingen te geven naar natuuruitbreiding, het realiseren van voldoende compacte natuurkernen, waterheer en erosiebestrijding.
De conservators- en beheerteamexcursie bekijkt de natuurwaarden, het landschap en het beheer met grazen, maaien en exotenbestrijding op de Wijngaardberg, ook met een achtergrond van de effecten van erosie op de plantengroei.
Mogelijke oplossingen voor een duurzaam waterbeheer passeren de revue en worden afgetoetst aan de mening en inzichten van de andere conservators en beheerteamleden.  Deze excursie wil ook een netwerkmoment zijn tussen de conservators/beheerteams die bezig zijn met natuurbeheer binnen de Natuur.gebieden binnen NPOB.            
Afspraak: Om 19 uur aan de parking in het beukenbos langs de Aarschotstesteenweg , naast huis Aarschotsesteenweg nr. 244 (inrit rechts voor dit huis rechts komende van Wezemaal en Leuven)
Info: Luc Vervoort, luc.vervoort@natuurpunt.be
 
 

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon