Nieuwsbrief NPOB
editie 15 oktober 2013
Regionale vereniging voor Natuur en Landschap
Beheerde natuur.gebieden in je gemeente als hefboom voor koestersoorten en biodiversiteit

Kom naar de Verenigingsraad op 15 november

 

Verenigingsraad Natuurpunt Oost-Brabant gekoppeld aan Provinciale Ronde Natuurpunt:
vrijdag 15 november 2013, 19u30, Abdij van Park (Heverlee, Leuven), Norbertuspoort

De verenigingsraad is naast de Algemene Vergadering het verenigingsmoment bij uitstek. Een moment van overleg en afstemming tussen de lokale en de regionale werking. Het moment om samen te overleggen om een sterke en goed afgestemde jaarwerking in de regio uit te bouwen. Elke afdeling, elk beheerteam, elke studiegroep wordt dan ook met een delegatie op de verenigingsraad verwacht. Spreek af binnen je bestuur en team om samen te komen.
Natuurpunt Oost-Brabant nodigt daarom alle afdelingen en beheerteams uit op de Verenigingsraad op vrijdagavond 15 november 2013 in de Norbertuspoort van Abdij van Park.

In het eerste, plenaire gedeelte stellen we het regionaal jaarprogramma 2014 voor waar we samen met de afdelingen in het komende jaar in Oost- en Midden-Brabant willen voor gaan en dit onder het thema: 'Beheerde natuur.gebieden in je gemeente als hefboom voor koestersoorten en biodiversiteit' daarnaast maakt deze verenigingsraad ook deel van de Provinciale ronde waarbij door Natuurpunt het manifest en de werking rond de verkiezingen 2014 voorgesteld.
Het tweede deel van de verenigingsraad is opgesplitst in een drietal workshops:

  • Workshop 1: rond de uitwerking, de afstemming van de jaarplanning, de ondersteuning npob aan de afdelingen en het project 'Beheerde natuur.gebieden in je gemeente als hefboom voor biodiversiteit en koesterburen'.
  • Workshop 2: voorstelling werkgroep natuur en erfgoed en de invulling van een erfgoedwerking binnen NPOB en de afdelingen in 2014.
  • Workshop 3: nadere discussie rond de werking rond het thema verkiezingen 2014Provinciale ronde verkiezingen 2014 is het thema van workshop 3.

Van iedere afdeling, van elk reservatenteam en van iedere natuurstudiewerkgroep wordt een delegatie verwacht op de NPOB-verenigingsraad. Spreek af binnen je afdeling en regio om te komen. Graag een seintje aan npob@natuurpunt.be om enig idee te hebben, maar inschrijven is niet noodzakelijk.

Locatie: Norbertuspoort, Abdij van Park, Geldenaaksebaan, Heverlee
Ontvangst: 19u15
Aanvang: 19u30


Beschermde data

 • 2013
  • Vrijdag 15 november: Verenigingsraad Natuurpunt Oost-Brabant
  • Zaterdag 16 en zondag 17 november: Dag van de Natuur - Koesterbuurfeest
 • 2014
  • Zaterdag 22 februari: Algemene Vergadering Natuurpunt Oost-Brabant
  • Zondag 23 maart: Sint-Ermelinduswandeling: Europese Natuur in Bierbeek: Bruulbos en Koebos
  • Zaterdag 29 maart: Algemene Vergadering van Natuurpunt
  • Zondag 13 april: Glabbeek/Paddepoel/Velpevallei: vroege vogelwandeling en middagwandeling Hagelands Ontbijt/brunch
  • Zondag 27 april: Vogels in 'Lubbeekse Nesten'
  • Zondag 8 juni: Walk for Nature, Groene vallei Natuurpark Midden-Brabant
  • Weekend 19-21 september: Intercommunautair Beheersweekend: dit jaar in St. Vith
  • Zondag 21 september: NatuurpuntFeest.
  • Zondag 28 september: 25 jaar Paddepoel - gekoppeld aan 25 jaar Vogelwerkgroep Oost-Brabant
  • Zondag 26 oktober: Velpevallei/Molensteen en Hazeberg als ruggengraat voor meer natuur in Ruilverkaveling Willebringen te Opvelp.

Oproep aan de afdelingen en de beheerteams voor de jaarplanning 2014
'Beheerde natuur.gebieden in je gemeente als hefboom voor koestersoorten en biodiversiteit'

Focusactiviteiten en grote activiteiten 2014

Stuur je voorstellen van focusactiviteiten en grote activiteiten 2014 voor 6 november 2013 naar het secretariaat van Natuurpunt Oost-Brabant voor de inpassing in de regionale kalender. Op de raad van bestuur van 6 november 2013 willen we een eerste voorlopige planning voor heel het werkingsgebied opstellen om uiteindelijk tegen de verenigingsraad van 15 november 2013 een definitief programma vast te stellen.

Inlichtingen:
christine.daenen@natuurpunt.be - 016 25 25 19
luc.nagels@natuurpunt.be - 016 25 25 93

Plan je focusactiviteiten in het jaarprogramma van jullie afdeling.

Jaarproject Natuurpunt Oost-Brabant 2014:

'Beheerde natuur.gebieden in je gemeente als hefboom voor koestersoorten en biodiversiteit'

Dit is het thema dat we samen met de afdelingen en de reservatenteams willen realiseren. We rekenen dan ook op de medewerking van je afdeling om bij de organisatie van je activiteiten dit hierin te passen en dit mee te koppelen. De focusactiviteiten die gespreid over de regio's en de afdelingen worden georganiseerd zijn daartoe een belangrijk instrument. Nu de activiteitenkalenders voor 2014 worden voorbereid, is dit het moment om de focusactiviteiten daar volgens de afgesproken kalender (zie hieronder) in te plannen.

Wat zijn focusactiviteiten?
Met de focusactiviteiten worden goed verzorgde brede publieksactiviteiten bedoeld waarbij aangetoond wordt hoe de Natuurpuntafdelingen en de reservatenteams concreet het verschil uitmaken voor de biodiversiteit op het terrein. Voor 2014 willen we met de focusactiviteiten aantonen hoe 'Beheerde natuur.gebieden in je gemeente een hefboom zijn voor koestersoorten en biodiversiteit'.
We mikken op activiteiten gespreid over heel het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant en dus over alle afdelingen, dus ook jouw afdeling.

 • De focusactiviteiten zijn brede belevingsactiviteiten, dus gezinsactiviteiten.
 • Op de focusactiviteiten wordt getoond hoe vele enthousiaste vrijwilligers van Natuurpunt, gedragen door vele mensen met een hart voor natuur, een pluspunt voor de natuur kunnen zijn.
 • Deze activiteiten zijn niet zomaar activiteiten die uit de kast gehaald worden maar die met zorg voorbereid worden en waar met een team van mensen uit de afdeling aan gewerkt wordt.
 • Voor de focusactiviteiten geldt dat ze in principe gratis zijn voor leden en dat alleszins voor niet-leden een kleine bijdrage van min. € 1,00 gevraagd wordt.

Kalenderschema voor de focusactiviteiten:

Binnen NPOB zijn voor de focusactiviteiten volgende weekends per regio afgesproken. Als je als afdeling een grote activiteit plant, hou hier dan rekening mee wil je dit mee centraal via Natuur en Landschap aankondigen:

1ste weekend
2de weekend
3de weekend
4de weekend
5de weekend
Regio Hagelandse Heuvelstreek Regionale
NPOB-activiteit
of reservedatum
Midden-Brabant Velpe-Mene en
Zuidoost-Brabant
(Gete-afdelingen)
Reservedatum,
in overleg met NPOB

Onderling kan occasioneel een omwisseling afgesproken worden. Ook voor seizoensgebonden activiteiten zoals bloei orchideeën kan in overleg datum omgewisseld worden. Het is logisch dat deze focusactiviteiten binnen de regio's op elkaar afgestemd worden zodat elke gemeente of elk project met een focusactiviteit in de kijker kan worden gesteld.

Ondersteuning vanuit NPOB voor focusactiviteiten:
Deze focusactiviteiten worden extra belicht in het tijdschrift Natuur en Landschap en op de NPOB website. Ze worden ook met een toelichtende tekst en uitnodiging opgenomen in de NPOB-nieuwsbrief die ook naar het brede publiek en de pers verzonden wordt. Met het professioneel team van NPOB kunnen afspraken gemaakt worden voor een ondersteuning van een in de planning opgenomen focusactiviteit.
luc.nagels@natuurpunt.be - 016 25 25 93 of christine.daenen@natuurpunt.be - 016 25 25 19

Jaarprogramma Natuurpunt Oost-Brabant 2014:
Beheerde natuur.gebieden in je gemeente als hefboom voor koestersoorten en biodiversiteit

Dit thema wordt als jaarprogramma 2014 vooropgesteld zowel op het niveau van Oost- en Midden-Brabant als voor de afdelingen en beheerteams.

Reactiveren Charter van de Biodiversiteit
In het kader van de gemeentelijke meerjarenplanning die nu opgemaakt wordt, is het nodig dit charter van de biodiversiteit terug te activeren en de hoofdlijnen van dit charter erin te laten opnemen zodat hiervoor ook de nodige budgettaire ruimte voorzien wordt. Dit project focust op ‘Beheerde natuurgebieden in je gemeente, hefboom voor koestersoorten en biodiversiteit’ als deel van het charter. Hiervoor zal vanuit het project en door de afdelingen contact opgenomen worden met de gemeentebesturen.
Het charter van de biodiversiteit kan u hier vinden: www.natuurpuntoostbrabant.be/docs/PDF/charter.pdf

Organisatie en planning van thematische focusactiviteiten
We willen alle focusactiviteiten rond het thema van dit project organiseren. Daarom doen we een oproep aan de afdelingen om dit mee op te pakken in hun jaarprogramma.
Op de Raad van Bestuur van 4 oktober willen we al een voorlopige planning voorleggen van de focusactiviteiten en andere grote afdelingsoverschrijdende activiteiten.
Op de Verenigingsraad van 15 november wordt alles definitief vastgelegd.
Naar aanleiding van de verkiezingen van 25 mei zal de Verenigingsraad zal dit jaar gekoppeld worden aan de provinciale ronde.
Meer info over dit project kan u vinden in Natuur en Landschap 2013/1: klik hier voor de pdf

Reserveer nu de datum van de Verenigingsraad in uw agenda: 15 november 2013


Sigmaplan Demer

Natuurpunt Oost-Brabant pleit er al jaren voor dat een modern waterbeheer moet samen sporen met behoud en herstel van de natuur. In het kader van het zgn. SIGMA plan worden momenteel o.a. voor de Demervallei (maar ook voor de Dijle tussen Werchter en Mechelen) dergelijke plannen opgemaakt. De plaats die natuurherstel in deze plannen krijgt zal rechtstreeks afhankelijk zijn van de maatschappelijke vraag naar meer en betere natuur in die gebieden. De uitdaging die voor onze vereniging voorligt is dus zeer groot! Met het overmaken van een gefundeerde nota vol met opmerkingen en voorstellen dit voorjaar bij het milieueffectenrapport (MER), de succesvolle Big Jump in Betekom en de presentatie van een Demermanifest werd reeds een belangrijke aanzet gegeven. De opdrachthouders (studiebureau Arcadis) voor de uitwerking van het MER kregen van de overheid nu de richtlijn mee dat een aantal natuuraspecten bijkomend moeten bekeken worden. Deze studie is momenteel in uitwerking, wordt dus vervolgd.

De Natuurpuntafdelingen van de Demervallei zullen de volgende (twee?) jaren de Demerplannen centraal zetten in hun werking en hebben een ‘Demerwerkgroep’ in het leven geroepen. Eerste actiepunt nu is het uitwerken van een vormingsprogramma (cursus en uitstappen) om de Demernatuur beter in beeld te brengen bij geïnteresseerden én nieuwe mensen die zich voor de Demervallei actief willen inzetten.

Info: Luc Vervoort, luc.vervoort@natuurpunt.be - Natuur en Landschap 2013/3: artikel Sigmaplan Demer


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar npob@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'