Nieuwsbrief NPOB
Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 24 oktober 2012

UITNODIGING VERENIGINGSRAAD NPOB
BOUTERSEM 9 NOVEMBER 2012
Reserveer vandaag de datum

 

Verenigingsraad Natuurpunt Oost-Brabant: vrijdag 9 november 2012 Cultureel Centrum Boutersem

De verenigingsraad gaat door in Boutersem. Alle afdelingen en beheerteams zijn uitgenodigd en worden met een delegatie verwacht op onze Verenigingsraad op vrijdagavond 9 november 2012 in Boutersem, Cultureel Centrum, waar we de gast zijn van NP afdeling Velpe-Mene.

 • Ontvangst: 19u30
 • Aanvang: 20u00
 • Ontwerp Jaarprogramma Regionale werking 2013:
  • Activering van het charter van de biodiversiteit en werken rond de nieuwe gemeentebesturen 
  • Inbreng Life-project Hagelandse valleien
  • Focusactiviteiten waarmee we onze werking in beeld brengen
  • Grote regionale activiteiten NPOB 2013:
   • 23 februari 2013: Algemene Vergadering NPOB Averbode en werkbezoek Natuurontwikkeling ABH
   • 9 juni 2013: Walk for Nature Willebringen rond Ruilverkavelingsproblematiek
   • 8 september 2013 op Open monumentendag: Natuur en Erfgoeddag in  Abdij van Park Heverlee
 • Pauze
 • Discussie in 3 groepen:
  • Natuurbeheer: natuurpunt beheer model: Impulsen om krachtig vooruit te werken in tijden van budgettaire schaarste: vrijwilligers motiveren + aankopen continueren, opstarten clusters beheerteams en samenwerking op niveau NPOB.
  • Verenigingswerking: discussie invulling verenigingsprioriteiten, missie visie Regionale
  • Focusactiviteiten 2013 en koesterburen : finale afstemming focusactiviteiten 2013. Volgende week wordt een uitgebreide bevraging verstuurd om dit verder voor te bereiden
 • Doelen prioriteiten Regionale werking:
  • Bij de nieuwe gemeentebesturen die een bindende meerjarenplanning opmaken heractiveren gemeentelijke charters biodiversiteit. Dit wordt ondersteund via provinciaal project koesterburen.
  • Uitwerkingsfase gebiedsgerichte regionale projecten: Demervallei, Getevallei
  • Brainstormingsfase: Nieuw project Groene Hart Midden Brabant
  • Erfgoedwerking met o.a. nieuwe ankeractiviteit in samenwerking in Abdij van Park
  • Inbreng en inzet op Life project Hagelandse valleien
  • PRUP kleinstedelijke gebieden verder opvolgen
  • Uitklaren en operationalisering intensieve samenwerking met Regionale Landschappen
  • Missie visie regionale werking
 • Middelen:
  • Focusactiviteiten volgens vooropgestelde kwaliteitscriteria en gespreid volgens schema.
  • Walk for Nature en erfgoeddag Abdij van Park
  • Vormingsactiviteiten
  • Cluster van beheerteams: hetzij niveau regionaal, hetzij niveau streek via 4 thema vormingsmomenten op het terrein, ook vormingsmoment op AV

Van iedere afdeling, van elk reservatenteam en van iedere natuurstudiewerkgroep wordt een delegatie verwacht op de NPOB-verenigingsraad. Spreek af binnen je afdeling en regio om te komen.
Graag een seintje aan npob@natuurpunt.be om enig idee te hebben, maar inschrijven is niet noodzakelijk.
Locatie: Cultureel Centrum Boutersem, Kerkomsesteenweg, Boutersem


Focusactiviteiten

Met de focusactiviteiten worden topactiviteiten, die aan hoge kwaliteitsvereisten voldoen, gespreid over heel het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant, aan een breed publiek aangeboden waarbij concreet op terrein aangetoond wordt hoe de Natuurpuntafdelingen en de reservatenteams concreet het verschil uitmaken voor de biodiversiteit op het terrein. De focusactiviteiten zijn belevingsactiviteiten voor de leden met hun gezin. Op de focusactiviteiten wordt getoond hoe vele enthousiaste vrijwilligers van Natuurpunt, gedragen door vele mensen met een hart voor natuur, een pluspunt voor de natuur kunnen zijn. Deze activiteiten zijn niet zomaar activiteiten die uit de kast gehaald worden maar die met zorg voorbereid worden en die dan ook de nodige belangstelling krijgen. Binnen NPOB is afgesproken dat het 1° weekend voorbehouden wordt voor een focusactiviteit voor de regio Hagelands Heuvelstreek, de 2° zondag voorbehouden voor een regionale NPOB activiteit of reservedatum, het 3° weekend voor Midden-Brabant, Het 4° weekend voor Velpe-Mene en de Z-O Brabant en het 5° weekend is een mogelijk reserveweekend. Onderling kan occasioneel tot omwisseling afgesproken worden. Het is logisch dat de afstemming van deze focusactiviteiten binnen de regio's op elkaar afgestemd worden zodat elke gemeente of elk project met een focusactiviteit in de kijker kan worden gesteld. Deze focusactiviteiten worden extra belicht in het tijdschrift Natuur & Landschap, op de NPOB website en NPOB-nieuwsbrief en ook aanbevolen voor publicatie in de pers en de media. Met deze focusactiviteiten willen we een grote uitstraling bekomen met tevreden organisatoren en tevreden deelnemers. Activiteiten zijn gratis voor NP leden, € 1 voor niet-leden.

Zondag 28 oktober 2012: Kansen voor natuur in Ruilverkaveling Willebringen. Thematische landschapsexcursie vanuit Opvelp (Bierbeek)

Hazenberg - Foto Rik Convents

De ruilverkaveling Willebringen is sinds eind 2011 nuttig verklaard. In 2013 zullen de werken starten. In de ruilverkaveling Hoegaarden hebben we geijverd om Rosdel en Mene-Jordaan uit te bouwen. In de ruilverkaveling Vissenaken kon - zij het met veel moeite en vallen en opstaan - het complex Paddepoel-Velpevallei en Rozendaal uitgebreid worden en een vernatting gerealiseerd, maar verdwenen ook holle wegen en landschapselementen. Nu komt de geplande ruilverkaveling Willebringen in uitvoering.
Op zondagnamiddag 28 oktober zullen we voor de omgeving van de bovenloop van de Velpe, Molensteen, het plateau tussen Opvelp en Willebringen, Honsemveld en Hazenberg het landschap en de kansen en bedreigingen vanwege de ruilverkaveling Willebringen verkennen.
Afspraak: 14u00, cc De Velpe, Hoegaardsesteenweg te Opvelp/Bierbeek
Info: Hugo Abts, 016 73 30 23

Zondag 4 november 2012: Herfstwandeling in de Molenheide, Langdorp (Aarschot)

Molenheide - Foto Theo Meulemans

De Molenheide is het gebied rond de heimolen te Langdorp. Het is niet alleen een natuurgebied maar ook een geklasseerd landschapsgebied. De heide is op de overgang tussen Hageland en Zuiderkempen reeds vele eeuwen een cultuurlandschap. De voornaamste menselijke activiteit op de Gijmelse heide was het plaggen door boeren om aan voldoende strooisel voor de potstallen te geraken. De laatste decennia is het typisch bodemgebruik dat nodig is om de heidevelden in stand te houden volledig verdwenen.
Met de aankoop van de Molenheide in 1995 trachtte Natuurpunt Aarschot de laatste heideveldjes aan de Oude Stok veilig te stellen en door aangepast beheer uit te breiden. Het beheer van de heidebiotoop is levensnoodzakelijk voor de typische heidefauna en -flora. Ondertussen zijn we 17 jaar verder en is de heide serieus uitgebreid maar het blijft een altijddurende strijd tegen de Amerikaanse vogelkers die telkens terug de kop opsteekt.
Afspraak: Heimolen, hoek Molenheidestraat – Windmolenstraat Langdorp (Aarschot)
Info: Luc Storms, 016 50 12 13, luc.storms@skynet.be

Zondag 4 november 2012: Noord-Zuidwandeling (Kampenhout)

11.11.11

Wat leert ons ons dagelijks kopje koffie over de Noord-Zuidrelatie? Natuurpunt Kampenhout organiseert ook dit jaar weer in het kader van 11.11.11 een Noord-Zuidwandeling langs akkers en bossen. Centraal staan de klimaatverandering, de duurzame ontwikkeling en de ecologische voetafdruk en wat wij er zelf aan kunnen doen. De wandeling wordt op een onderhoudende en inspirerende wijze geleid door Joeri Cortens van Natuurpunt Educatie, onze bevlogen gids van elk jaar. Zijn filosofie: elke kleine inspanning - samen gebracht - kan tot grote verbeteringen leiden, waarbij het geluk van vele mensen in Zuid en Noord op het spel staat.
Afspraak: 10u00, Sporthal Kampenhout. Zeypestraat. Wandeling duurt 2 uur.
Bijdrage: € 3. Gaat integraal naar 11.11.11 Kampenhout.
Info: stefan.vandevenne1@telenet.be


Donderdag 6 december 2012: Symposium ‘Stedenbouw, groenvoorziening en biodiversiteit’

Programma
In 2012 hebben we een heel jaar lang gewerkt aan het thema Natuur in Stad en dorp. Dit sluiten we af met een Symposium op het Provinciehuis op 6 december. Tijdens dit symposium zullen verschillende gastsprekers zich buigen over de relaties tussen stedenbouw, groenvoorziening en biodiversiteit. In de namiddag staat o.a. ook een interdisciplinair paneldebat op het programma. Daarin wordt vanuit verschillende sectoren gediscussieerd over de soms tegengestelde wensen die wel eens met elkaar in botsing komen, alsook over de mogelijkheden om de synergie op te zoeken. Verschillende spelers uit de stedenbouw, de ruimtelijke ordening, het milieubeleid en het groenbeheer gaan met elkaar in debat.

Praktisch
Wanneer: donderdag 6 december van 9u00 tot 17u00
Plaats: Provinciehuis Vlaams-Brabant (Leuven)
Inkom: 5 euro (broodjeslunch inbegrepen)
Inschrijvingen t.e.m. 30 november 2012 door storting op IBAN BE82 0010 7622 1868 met vermelding van naam (+ organisatie) Max. 150 deelnemers

Pdf met een uitgebreid programma: klik hier
Meer praktische informatie op: www.koesterburen.be of www.vhm.be of www.natuurpuntoostbrabant.be of www.rld.be


Zaterdag 23 februari 2013: Algemene Vergadering NPOB en werkbezoek natuurontwikkeling Averbode Bos & Heide

Reserveer nu reeds de datum voor de Algemene Vergadering NPOB 2013 in jullie agenda en dit op zaterdagnamiddag 23 februari. Deze zal niet doorgaan in Heverlee zoals de voorbije jaren, maar in de Abdij van Averbode; tevens zal een werkbezoek gebracht worden aan het natuurontwikkelingsproject Averbode Bos & Heide.


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'