Nieuwsbrief NPOB

editie 13 oktober 2011

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

GeefomNatuur

Verenigingsraad Natuurpunt Oost-Brabant: 18 november 2011 Reserveer nu de datum!

Schrijf nu al in uw agenda: Verenigingsraad op 18 november 2011. Locatie wordt nog meegedeeld. Alle afdelingen en beheerteams zijn hierop uitgenodigd. In het eerste deel gaan we het regionaal jaarprogramma 2012 voorstellen. Hieraan wordt nog gewerkt en afdelingen kunnen nog een inbreng hebben. Op de raad van bestuur NPOB van vrijdag 28 oktober willen het voorstel 2012 afronden om het dan samen te bespreken op de verenigingsraad. Het tweede deel van de verenigingsraad is opgesplitst in twee workshops. De eerste workshop is rond reservaten, reservatenteams en gebieden. Want we willen meer dan ooit zwaar inzetten op de aankoop en het beheer van natuurgebieden als meest duurzame manier voor versterking van biodiversiteit. We willen ook bekijken hoe we ons verhaal goed kunnen naar buiten brengen en hoe we al onze beheerteams en afdelingen kunnen ondersteunen om krachtig de rol van de beheerde natuurgebieden uit te dragen. De tweede workshop gaat over: afdelingsversterking – beeldvorming rond vereniging – ledenwerving.
Van iedere afdeling, van elk reservatenteam en van iedere natuurstudiewerkgroep wordt een delegatie verwacht op de NPOB-verenigingsraad. Spreek af binnen je afdeling en regio om te komen. Graag een seintje aan npob@natuurpunt.be om enig idee te hebben, maar inschrijven is niet noodzakelijk. Een nadere uitnodiging volgt nog maar reserveer reeds de datum.


Activiteitenkalender 2012 in tijdschrift Natuur & Landschap

Om de activiteiten 2012 bij de leden in de bus te krijgen werd binnen NPOB het volgende afgesproken:

 • Afdelingen of groepen van afdelingen krijgen de kans om voor 2012 één- of twee maal per jaar een losse kalender per afdeling of streek met de verzending van het tijdschrift mee te zenden. De redactie en kosten hiervan zijn voor de initiatiefnemers. Ondersteuning bij de samenstelling en verzending met het tijdschrift kan mee vanuit het secretariaat.

 • In het tijdschrift wordt één wandeling/publieksactiviteit van de week/per week opgenomen die aan zekere hoge kwaliteitsnormen voldoet en gespreid in toerbeurt over de 3 of 4 regio's. Dus als vuistregel voor elke streek één per maand in te vullen  te samen met de regionale activiteiten type mijlpaalactiviteiten. Om het eenvoudig te kunnen invullen wordt volgend werkschema aangehouden. De regio's kunnen dit onderling uitwisselen
      - 1ste weekend van de maand: gereserveerd voor activiteit in de Hagelandse Heuvelstreek
      - 2de weekend: gereserveerd voor grote regionale activiteit of als reserve voor de overige regio's
      - 3de weekend: gereserveerd voor activiteit in Midden-Brabant
      - 4de weekend: gereserveerd voor activiteit Velpe-Mene en Zuid-Hageland
  Bij de extra editie van Natuur & Landschap, die in februari verschijnt, kan dit een eerste maal gebeuren. Als de afdelingen hun activiteitenkalender doormailen, zorgt het NPOB secretariaat dat de kalender in hun regio met het tijdschrift wordt verspreid. Geïnteresseerde afdelingen kunnen hiervoor een mailtje sturen naar npob@natuurpunt.be.

 • Dit wordt aangevuld met de typische campagne actviteiten zoals nacht van de vleermuis (was overal in npob een succes), dag van de natuur of binnen NPOB afgesproken campagne activiteiten.'

 • Alle activiteiten worden ook op de website van NPOB opgenomen. De maandactiviteiten worden daarenboven opgenomen op de homepagina van de site en zoveel mogelijk ook in maandelijkse nieuwsbrieven.

Regionale Algemene Vergadering NPOB: 25 februari 2012


Reserveer nu reeds de datum van de Regionale Algemene Vergadering. Plaats zal terug KHLeuven campus Lerarenopleiding te Heverlee zijn.


Oproep aan afdelingen: grote publieksactiviteiten Oost- en Midden-Brabant

Ook in 2012 wil Natuurpunt Oost-Brabant als regionale ondersteuning geven o.a. via de inzet van het gezamenlijke netwerk, de website, de nieuwsbrief en het tijdschrift Natuur & landschap. Daarom zouden we op de volgende raad van bestuur op 28 oktober een lijstje van grote activiteiten met regionale uitstraling willen vastleggen waarvoor ondersteuning van NPOB en accentuering in N&L verwacht wordt. Het succes van de mijlpaalactiviteiten 2011 bewees het sukses van deze formule. Eerder deden we al een oproep voor de organisatie van de walk for nature 2012. Op de Verenigingsraad van 18 november zullen deze activiteiten dan worden voorgesteld. Geef ook de vastgestelde cursussen door die een bovenlokaal karakter hebben. Vanuit NPOB wordt nu al ingezet op 2 cursussen natuur.gebiedencursus: één voor de Getestreek en één voor Midden-Brabant. Op de website www.natuurpuntoostbrabant.be staat de vooraankondiging.


Dag van de Natuur 2011: samenwerken rond natuurbeheer

Op 19 en 20 november 2011 is het weer zover. Op de Dag van de Natuur nodigen we iedereen uit om een handje te komen helpen in een van onze natuurgebieden. Niet alleen de NP-leden maar ook jeugdbewegingen en andere socio-culturele organisaties worden uitgenodigd om een dag(deel) mee te komen helpen.  Iedereen kan hieraan deelnemen. Vergeet niet laarzen en werkhandschoenen mee te brengen!

2011 is het Europees jaar van de Vrijwilliger. Daarom pakken we dit jaar voor de Dag van de Natuur uit met de slogan '10.000 handen voor meer Natuur'. Iedereen kan immers meehelpen aan meer natuur in je buurt.

Overzicht Activiteiten dag van de Natuur in Oost-Brabant zie www.natuurpuntoostbrabant.be


Natuurpunt Oost-Brabant zit op facebook!

Natuurpunt Oost-Brabant heeft een eigen Pagina op Facebook. Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten en ander natuur.nieuws, surf naar de pagina en klik op 'Vind ik leuk': https://www.facebook.com/natuurpuntoostbrabant

Daarnaast bestaat er ook een Facebook-groep waar je lid van kan worden: https://www.facebook.com/groups/73323601336/

Afdelingen mogen hier zelf ook grote activiteiten of interessante natuur.artikels posten.


Mina dossiers voor afdelingen en kernen

Tegen 15 oktober moeten de aanvragen voor de Mina-subsidie 2012 van afdelingen, kernen en plaatselijke verenigingen op het secretariaat aanwezig zijn.
Wat hebben we nodig?
- De activiteitenplanning moet een beeld geven van de geplande werking voor het volgende werkjaar en moet aantonen dat de werking voldoet aan de hierboven gestelde criteria. Hiervoor moet het sjabloon gebruikt worden. Het is niet echt nodig om voor alle activiteiten concrete data te vermelden, maar als ze bekend zijn worden ze uiteraard best vermeld.
- De begroting voor het werkjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet een realistisch beeld geven van de geplande inkomsten en uitgaven van het komende werkjaar. In die begroting worden de te verwachten Mina-subsidies begroot. Ook hiervoor dient het sjabloon gebruikt te worden. In tegenstelling tot een financieel verslag bevat een begroting afgeronde cijfers.
Beide documenten moeten ondertekend zijn.
Het zijn de origineel ondertekende documenten die worden ingediend bij de administratie (dus geen gemailde en/of gefaxte documenten !).
!Een tip! Maak een kopie van je dossier voor je het ons toestuurt!


Lokale Algemene Vergaderingen van je afdeling

We doen een oproep aan de activiteiten om per kerende de datum en het programma van hun Lokale Algemene Vergadering te mailen aan npob@natuurpunt.be. Vanuit NPOB zal een overzichtstabel met alle LAV’s op de website en in het tijdschrift worden geplaatst. Elk lid woonachtig in de desbetreffende afdeling is hierop uitgenodigd, heeft stemrecht en kan zich kandidaat stellen als bestuurslid en krijgt ook de kans om vragen te stellen.
Op die vergadering wordt de werking van het voorbije jaar geëvalueerd, wordt het programma voor het komende jaar gepresenteerd en wordt ook het bestuur verkozen en krijgen de bestuursleden dus hun mandaat.


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'