nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 14 september 2007 

Regionale vereniging voor

Natuur & Landschap

 

Inhoud:
2 november: verenigingsraad
Biodiversiteitscampagne
2 oktober: deadline tijdschrift
6 oktober: trefdag
Mina subsidies
23 februari Algemene Vergadering
Lokale Algemene Vergaderingen
Walk for Nature 2008
Ledenwerving
Activiteiten van de maand
Vorming
Beschermde data 2008

2 november: Verenigingsraad

Op vrijdagavond 2 november 2007 houden we een verenigingsraad waar met alle actieve leden de biodiversiteitscampagne en de actie rond het charter naar de gemeenten verder geconcretiseerd wordt. Die dag wordt de doorstart van de campagne rond het charter gelanceerd en de afspraken gemaakt rond de grote publieksondersteunende activiteiten 2008 ter ondersteuning hiervan. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de afdelingen die dit mee binnen hun gemeente kunnen oppakken en uitwerken. Ook de reservatenteams hebben hier een belangrijke rol te spelen want het beheer en het gebiedsgericht beleid zijn een zeer belangrijke pijler van elke biodiversiteitsactie. In de Nederlandse Natuurbalans die op 9 september door het onafhankelijke natuur- en milieuplanbureau gepubliceerd werd, werd een sterk pleidooi gehouden om een nieuwe impuls te geven aan het aankoopbeleid om de biodiversiteit te kunnen in stand houden. We willen deze actie rond ons charter ook richten naar landschapbeschermende en landschapsversterkende maatregelen. We doen ook een oproep aan de natuurstudiegroepen om aanwezig te zijn om vanuit natuurstudie mee het biodiversiteitsverhaal te ondersteunen en onderbouwen. 

Van iedere afdeling, van elk reservatenteam en van iedere natuurstudiewerkgroep wordt een delegatie verwacht op onze verenigingsraad!  

Dit zal plaatsvinden in de 'marktzaal' van café De Curve op het Becker-Remyplein (Kessel-Lo). Verdere details over het programma worden later nog meegedeeld.

Biodiversiteitscampagne
Charter

'The World Conservation Union' (IUCN), 's werelds grootste en meest gezaghebbende natuurbeschermingsorganisatie heeft deze week de editie 2007 van de Rode Lijst van bedreigde planten en dieren gepresenteerd. Deze jaarlijks gepubliceerde lijst wordt samengesteld door duizenden wetenschappers en illustreert de toestand van de mondiale natuur en biodiversiteit (de rijkdom van al het leven op aarde). Deze 2007 lijst bevestigt dat het steeds slechter gaat: de feiten zijn een jaarlijks groeiende groep uitgestorven dier- en plantsoorten en een snel uitdijende lijst van met uitsterven bedreigde soorten. Er staan nu 785 soorten als uitgestorven op de lijst. De lijst met bedreigde soorten is uitgegroeid tot 16.306 soorten, 187 meer dan vorig jaar. Deze achteruitgang is een mondiaal gebeuren en gaat zo snel dat het zijn gelijke niet kent in de geschiedenis.

Met het Charter van de biodiversiteit wil Natuurpunt Oost-Brabant hier iets aan veranderen. Daarbij is steun nodig van onder andere een aantal gemeenten en steden. Vanaf het najaar zullen we tesamen met de afdelingen de gemeenten benaderen om concreet het charter  te ondertekenen en zich te engageren voor concrete acties om  het verlies aan biodiversiteit binnen hun gemeentegrenzen  tegen te gaan. 

Voor meer info over de IUCN lijst en ons charter van de biodiversiteit: www.countdown2010.be

2 oktober: deadline tijdschrift

Het 4de nummer van Natuur & Landschap verschijnt op 25 november. Thema voor het laatste nummer van het jaar is zoals gewoonlijk de fondsenwerving naar onze gebieden maar gericht op gebiedsbeleid als pijler voor biodiversiteit. Regionaal worden gespreid over het werkingsgebied enkele projecten die het laatste jaar een buitengewone groei kenden in de kijker gesteld, gekoppeld aan de biodiversiteitscampagne. Er wordt ook een overzichtslijst van alle gebieden opgenomen. In de regioblzn kunnen nog andere gebieden belicht worden  waar het laatste jaar een grote oppervlakte werd (meer dan 5 ha) werd aangekocht.

Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de betrokkenheid van kinderen bij de natuur, dit naar aanleiding van het boek: Het laatste kind in het bos van Richard Louv. Zie ook: www.hetlaatstekindinhetbos.nl

De deadline van het tijdschrift is 2 oktober!

6 oktober: trefdag
Trefdag

Op zaterdag 6 oktober vindt de jaarlijkse Trefdag  van Natuurpunt Vlaanderen plaats in Gent, een hoogdag voor alle vrijwilligers van Natuurpunt. Het belooft een inhoudelijk boeiende dag te worden, maar meer nog een ontmoetingsdag waar je ervaringen kunt uitwisselen en ideeën opdoen voor je afdeling of werkgroep, enz… We starten de dag met een visievorming in plenum: 'Natuur & Landschap in de Vlaamse ruimte 2010'. De Raad van Bestuur bijt de spits af en laat ons proeven van een eerste visie.
Daarna geven we het woord aan een spreker van Natuurmonumenten en volgt een debat met het publiek. Het voormiddaggedeelte wordt afgesloten met een voorstelling van de Natuurpunt-campagnes voor de volgende drie jaar. Tijdens een extra lange middagpauze kan je contacten leggen en bijpraten met collega-vrijwilligers uit heel Vlaanderen. Doorlopend is er een infomarkt waar je kunt shoppen tussen nieuwe ideeën en projecten. In de namiddag worden 2 opeenvolgende reeksen van 5 parallelle workshops aangeboden. Doordat het aantal workshops beperkt is, blijft er binnen elke workshop voldoende tijd voor debat. Voor partners en kinderen is er een parallelprogramma, zodat je met het hele gezin naar Gent kunt afzakken.
Meer info op de http://www.natuurpunt.be/default.asp?ID=2695 of bij Ewoud L'Amiral
Inschrijven doe je best nu meteen bij Vera Baetens!

Mina subsidies
Mina Subsidies

Tegen 1 november moeten alle dossiers  van de afdelingen en kernen voor het bekomen van Mina-subsidies voor het werkingsjaar 2008 ingediend worden bij de administratie via het Secretariaat van NP Mechelen. Dat betekent dat alle afdelingen hun dossier volledig ingevuld in Mechelen dienen te zijn vóór 12 oktober. Zo hebben we nog net voldoende de tijd om ze na te kijken alvorens ze door te sturen naar de administratie. Afdelingen, kernen en plaatselijke verenigingen dienen zowel hun activiteitenplanning als hun begroting 2008 in te dienen. De administratie aanvaardt enkel dossiers die op de ter beschikking gestelde sjablonen worden ingediend. Alle afdelingscontactpersonen voor de Mina-subsidies kregen de nodige documenten toegestuurd (per mail en voor wie dit niet kon per post). Gelieve enkel deze documenten te gebruiken want de sjablonen zijn gewijzigd t.o.v. de vorige jaren. Geen enkele afdeling en kern mag ontbreken. Alle informatie over de in te dienen dossiers en alle sjablonen vind ook terug je op het medewerkersdeel van de website van NP.

23 februari: Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering  van Natuurpunt Oost Brabant van vorig jaar in Bertem was een wervend verenigingsmoment dat brede impulsen gaf aan de werking in Oost Brabant en van de Oost Brabantse afdelingen. Ook dit jaar willen we van de jaarlijkse ontmoeting van de actieve leden en afdelingen in onze regio iets maken waarbij de natuurbehoudbeweging in onze streek nieuwe energie krijgt en versterkt wordt. Noteer alvast in uw agenda dat de AV van 2008 doorgaat op zaterdag 23 februari. De locatie en het programma worden later nog meegedeeld.

 

Lokale Algemene Vergaderingen

 Ook de afdelingen houden een Algemene Vergadering waarop het bestuur verkozen wordt en de afdelingsbesturen verantwoording afleggen aan de leden. Alle Natuurpuntleden uit die afdeling zijn daarop uitgenodigd. Elk NP- lid heeft er stemrecht, kan punten voorstellen, vragen stellen en elk lid kan zich kandidaat stellen als lid van het afdelingsbestuur. Een bestuur heeft maar een mandaat namens de vereniging als het gemandateerd is door een lokale algemene vergadering waarop alle leden uitgenodigd zijn en stemrecht hebben. Belangrijk is om ook een aantrekkelijk programma te voorzien.
We doen een oproep aan alle afdelingsbesturen om per kerende de datum, het programma en de afspraakplaats van hun afdelingsalgemene vergadering aan NPOB t.a.v. npob@natuurpunt.be mee te delen. Vanuit NPOB zal een overzichtstabel met alle LAV's op de regionale website geplaatst worden. Deze overzichtstabel zal ook opgenomen worden in ‘Natuur & Landschap’ zodat alle leden hiervan kennis kunnen nemen. Vanuit NPOB zal de nodige aandacht aan de LAV gegeven worden.  

Walk for Nature 2008
Walk for Nature

De Beheerraad besliste op de vergadering van september om in 2008 twee Walks te organiseren in Oost-Brabant. Op 20 april vindt de eerste Walk plaats in Herent. De tweede Walk vindt plaats op 8 juni (datum onder voorbehoud) in Diest. Samen met de Jaarlijkse Algemene Vergadering (februari) en de Dag van de Natuur zijn deze Walks de scharnierpunten waarrond de regionale werking op jaarbasis opgebouwd worden. Daarnaast worden de afdelingen opgeroepen om gemotiveerde voorstellen in te zenden voor andere grotere grote publieksactiviteiten die kunnen gekaderd worden in de regionale campagne rond het charter, biodiversiteit, en gebiedswerking waarvoor een regionale ondersteuning gevraagd wordt. Dit voor 3 oktober mede te delen aan npob@natuurpunt.be. Op de raad van bestuur van oktober zullen we de grote publieksactiviteiten die regionale ondersteuning krijgen in ontwerp vaststellen. Het zijn deze regionale activiteiten die via het tijdschrift, de nieuwsbrief, de website en andere communicatiekanalen en mogelijke secretariaatsondersteuning vanuit NPOB zullen ondersteund worden.

Ledenwerving
Lidmaatschap

De twee Walks samen brachten 191 nieuwe leden op binnen Natuurpunt Oost-Brabant. De ledengroei is dus zeer goed. In NPOB hadden we eind augustus 7277 leden, dat is 671 leden meer dan op hetzelfde ogenblik vorig jaar. Zonder bijkomende inspanning hebben we 7704 leden eind 2007, dat is een nettogroei van 10%. Mits inspanning kunnen we tegen de AV 8000 leden hebben. En vergeet niet: wie nu lid wordt is lid tot eind 2008.

De ledenwerving is enorm belangrijk voor NP(OB) als beweging. Het is een barometer van waar we binnen de samenleving staan en naar ons draagvlak. Het najaar is de periode bij uitstek voor ledenwerving. Dit mag geen enkele afdeling ontgaan. Een uitgelezen kans voor ledenwerving zijn de activiteiten en de één euro regel voor niet-leden bij de activiteiten. Link naar Dagkaart

Ledenwerving is geen doel op zich maar wel een krachtig signaal naar de werking en naar de omgeving. Het bewijst dat we er als beweging staan. Krachtiger dan ooit en in elke gemeente. Zoals het er nu voor staat halen we met het volhouden van de inspanning van de laatste jaren tegen eind 2008 de symbolische kaap van 10 000 leden. Dit kan maar door inspanning van de afdelingen!

Activiteiten van de maand  

Afdeling Velpe-Mene heeft iedere maand een activiteit of een wandeling van de maand, waar het project waar ze mee bezig zijn bijzonder voor het brede publiek in de kijker wordt gesteld. De raad van bestuur suggereert dit principe door te trekken naar de andere regio's. Is er dus een activiteit of wandeling die uitsteekt boven de andere en waar ook extra promotie aan gegeven wordt. Op deze activiteiten zijn we aanwezig met welkomstpakketten en ledenwerving en wordt ons project in de streek extra belicht. Laat je voorstellen weten (npob@natuurpunt.be) want dan kunnen we er extra aandacht aan besteden in de kalender en ons tijdschrift en op onze website.

 

 

Vorming

Om een overzicht te hebben van alle publiekscursussen 2007 en 2008  waarvoor bovengemeentelijk promotie dient gevoerd binnen NPOB doen we een oproep om deze cursussen voor 3 oktober ook op het NPOB secretariaat aan te melden. Op die manier kunnen we dit initiatief promotioneel ondersteunen van onze regionale vereniging. (Tijdschrift, nieuwsbrief, website enz) en kan ook getracht worden tot een goed gespreid en hoogstaand regionaal aanbod te komen. 

Is er nog behoefte aan andere cursussen. Laat het ons weten, we verwachten een antwoord voor 3 oktober bij npob@natuurpunt.be.

 

Beschermde data 2008

De Raad van Bestuur stelde in de vergadering van september voorlopig al enkele grote regionale publieksactiviteiten vast. We verzoeken de afdelingen met de volgende beschermde data en aandachtsdata rekening te houden bij de planning van de activiteiten 2008. In de regionale communicatie (tijdschrift, website, persberichten) zullen geen publieksactiviteiten opgenomen worden die concurrentieel zijn met de regionaal vastgestelde activiteiten. Tot 3 oktober is het nog mogelijk voor de afdelingen om grote activiteiten voor te stellen waarvoor regionale ondersteuning gevraagd.

Data die momenteel al vast liggen:
2007
15 september: Dag van de Natuureducatieve vrijwilliger
6 oktober: Trefdag
2 november: Verenigingsraad NPOB
17 en 18 november: Dag van de Natuur

2008
23 februari: Algemene Vergadering NPOB
29 maart: Algemene Vergadering NP
20 april: Walk in Herent
8 juni: Walk in Diest (datum onder voorbehoud)
29 tot 31 augustus: Europese Nacht van de Vleermuis
4 oktober: Trefdag
15 en 16 november: Dag van de Natuur

Grote activiteit (nog geen echt beschermde datum): Op 27 april en 11 mei zal naar aanleiding van het vernattingsproject en de uitbouw van de Paddenpoel-Velpevallei, Rozendaal tot een complex van 70 ha (verwerving en ruilverkaveling Vissenaken) toondagen van het project georganiseerd worden. 


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'

naar boven