nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB, regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 2 oktober 2006

Inhoud:
Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 2006 en nu?
Lokale Algemene Vergaderingen in elke afdeling
Herhaling: Mina-dossiers 2007 voor de afdelingen en kernen
Inventaris en overzicht cursussen 2007
Vooraankondiging en ontwerp programma NPOB Algemene Vergadering
Ledenwerving in Oost- en Midden- Brabant
Dag van de natuur 2007: activiteiten binnen NPOB

GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN 2006  EN NU ?

Op zondag 8 oktober zijn  de Gemeente- en Provincieraadsverkiezingen achter de rug. We blijven bij de oproep aan alle NP afdelingen en kernen in ons werkingsgebied om nog voor de installatie van de nieuwe gemeenteraden een onderhoud te organiseren met de bestuursmeerderheden en kennis te maken met o.m. de schepenen voor milieu en ruimtelijke ordening in elk van de gemeenten. Voor de baseline van dit gesprek zie het laatste nummer van N&L klik hier.
Geef een seintje aan christine.daenen@natuurpunt.be en we maken een overzichtstabel waar de NP afdelingen/kernen dit gesprek voerden.

LOKALE ALGEMENE VERGADERINGEN IN ELKE AFDELING

Een afdelingsbestuur bestaat in het NP-model bij een mandaat van de lokale algemene vergadering waarop alle NP-leden binnen de afdeling uitgenodigd worden en het bestuur verkiezen. De lokale algemene vergadering is de basis waarop de hele verenigingsvertegenwoordiging gebaseerd is. Alle leden van NP worden op deze algemene vergadering uitgenodigd, verkiezen het bestuur en bepalen de werking. Het bestuur legt aan deze lokale algemene vergadering verantwoording af. Elk NP- lid heeft er stemrecht, elk lid kan punten voorstellen en vragen stellen, elk lid kan zich kandidaat stellen als lid van het bestuur. Kortom een afdelingsbestuur zonder algemene vergadering vertegenwoordigt enkel zichzelf en kan bezwaarlijk als bestuur of als afdeling aanzien worden. Het is een punt van eer zijn om als bestuur de algemene afdelingsvergadering goed voor te bereiden, een aantrekkelijk programma te voorzien met ook een publiekstrekker. Maak een aantrekkelijke aankondiging  en geef de leden echt  de kans om mee te beslissen over de werking van het afdelingsbestuur en de werkingsvelden. Elke afdeling zou er toch moeten in slagen om 10% van de leden of toch een 25 à 30 mensen op deze LAV te laten participeren.
We doen een oproep aan alle afdelingsbesturen om per kerende de datum en het programma van hun afdelingsalgemene vergadering aan NPOB tav christine.daenen@natuurpunt.be mee te delen. Vanuit NPOB zal een overzichtstabel met alle LAV op de regionale website geplaatst worden. Deze overzichtstabel zal ook opgenomen worden in ‘ Natuur&Landschap’. Als je als (actief) lid van je afdeling ziet dat de naam van je afdeling niet voorkomt bij de geplande lokale algemene vergaderingen spreek dan je afdelingsvoorzitter en afdelingsbestuur aan. In geval dat er problemen voordoen kan vanuit het secretariaat en de regionale vereniging ondersteunend gewerkt worden bij de organisatie ( ondersteuning bij uitnodigingen, mogelijk verzorgen module van programma).
Voorlopige overzichtslijst LAV van de afdelingen: klik hier

HERHALING: MINA-DOSSIERS 2007 VOOR DE AFDELINGEN EN KERNEN

Kortelings dienen alle dossiers voor het bekomen van Mina-subsidies voor het werkingsjaar 2007 ingediend worden bij de administratie via het Secretariaat van NP Mechelen. Alle dossier dienen volledig ingevuld in Mechelen te zijn vóór vrijdag 13 oktober. Afdelingen, kernen en plaatselijke verenigingen dienen zowel hun activiteitenplanning als hun begroting 2007 in te dienen. De administratie aanvaardt enkel dossiers die op de ter beschikking gestelde sjablonen worden ingediend. Alle informatie over de in te dienen dossiers en alle sjablonen vind je op het medewerkersdeel van de website van NP.
De Raad van Bestuur NPOB dringt aan dat elke afdeling en kern tijdig en een volledig dossier indient. De indiening van een keurig Mina-dossier is naast de organisatie van de lokale algemene ledenvergadering het minimum dat we van een afdeling/kern verwachten. Begin er tijdig aan. Indien er problemen zijn aarzel dan niet om onmiddellijk het Secretariaat te contacteren  (npob@natuurpunt.be of 016/25.25.19) om te overleggen hoe we samen een begeleidingstraject kan uitgewerkt worden. Voor zowel NP Vlaanderen is het van cruciaal belang dat alle2005 mina-dossiers ingediend worden. Anders moet ook bij NP Vlaanderen personeel ingeleverd worden. Informeer eens bij de voorzitter of secretaris van je afdeling/kern hoever het staat met zijn minadossier.

INVENTARIS EN OVERZICHT CURSUSSEN 2007 BIJ DE AFDELINGEN BINNEN NPOB: INVENTARIS VOOR EIND OKTOBER BIJ christine.daenen@natuurpunt.be  

Organiseert je afdeling in 2007 een curus? Goed zo. Misschien is het goed als er ook geinteresseerden van omliggende gemeenten aan deze cursus deelnemen? Om een overzicht te hebben van alle publiekscursussen 2007 binnen NPOB doen we een oproep om deze cursussen ook op het NPOB secretariaat aan te melden. Een eerste overzichtstabel van de cursussen is al gemaakt en consulteerbaar. We zien hoe we dit initiatief promotioneel kunnen ondersteunen van onze regionale vereniging. (Tijdschrift, nieuwsbrief, website enz). Op deze manier kunnen we ook bekijken of er nog leemten zijn en nog mogelijkheden zijn voor regionale initiatieven die de cursussen van de afdelingen niet doorkruisen. We verwachten een antwoord voor eind oktober 2006 bij Christine.Daenen@natuurpunt.be. De voorlopige inventarisatie geeft volgend beeld: 3 cursussen Natuur in Zicht (voorjaar: Bierbeek en Kortenberg; najaar Scherpenheuvel-Zichem), cursus ongewervelden in Holsbeek, Dagvlinders in Herent (beiden voorjaar), diersporen in Boutersem (najaar). Aan alle organiserende afdelingen wordt gevraagd een significant onderscheid te maken in de deelnameprijs voor NP Leden en niet leden.  Voorlopige lijst Overzichtsdata cursussen binnen de afdelingen NPOB druk hier

VOORAANKONDIGING EN ONTWERP PROGRAMMA NPOB ALGEMENE VERGADERING KOEHEIDE BERTEM, ZATERDAG 10 FEBRUARI  2007 VANAF 15U30

De algemene vergadering vorig jaar in Zoutleeuw was een enthousiasmerende bedoening met veel en enthousiaste mensen, veel persbelangstelling en een wervende verklaring van Zoutleeuw. Er kwam ook een belangrijke dynamisering, verjonging en vervrouwelijking van de raad van bestuur uit naar voor. Voor een sfeerbeeld klik hier.
Op dit elan wil de raad van bestuur voortgaan voor de AV 2007. Dit gebeurt in het aantrekkelijke kader van de Koeheide en wordt mee gedragen door een enthousiast Koeheideteam en de afdelingen VIJL en Leuven. Nu reeds kunnen we verklappen dat de AV Koeheide meer zal zijn dan een administratieve bedoening maar een startpunt voor een enthousiaste werking 2007. De mensen van het Koeheideteam begeleiden ons bij een wandel-ontmoetings- , bijpratenings- en toonmoment doorheen het gebied. Er is een fantastische fototentoonstelling van mensen van Leuven en Koeheideteam. We zullen onze werking en krachtlijnen voorstellen en vooral luisteren naar wat onze afgevaardigde en andere actieve leden te vertellen hebben.  Ook de werking van het voorbije jaar wordt feestelijk in de kijker gesteld en de projecten 2007 worden voorgesteld. Tot slot zal het 7000 ° lid binnen NPOB gevierd worden.
Alle leden die mee de regionale werking willen dragen, alle afdelingen, leden van werkgroepen en reservatenteams zijn verwacht. Wie er vorig jaar bij was zal er ongetwijfeld ook dit jaar bij zijn. Breng ook anderen van jullie (buur)afdeling mee.
Data regionale publieksactiviteiten en beschermde data 2007 klik hier.

LEDENWERVING IN OOST- EN MIDDEN-BRABANT

Onder de link vind je een overzicht van de ledenstand binnen de afdelingen van Oost- en Midden Brabant. Met een kleine inspanning binnen alle afdelingen halen we tegen de algemene vergadering de kaap van 7000 leden. Met de nieuwe fiets- en wandelgids en een welkomstpakket als cadeau moet het makkelijk zijn in het najaar op de verschillende activiteiten leden te werven. En vergeet niet: wie nu lid wordt is lid tot eind 2007.
Vele afdelingen hebben in 2007 al een fantastische inspanning gedaan: Boortmeerbeek is qua ledenwerving de NPOB- kampioen 2007. Maar ook andere afdelingen doen het dit jaar  voorbeeldig qua ledengroei en dichtheid: Aarschot, Begijnendijk en Scherpenheuvel-Zichem. De vorige jaren hadden de afdelingen Herent, Holsbeek en Lubbeek zich al tot een fenomentale hoogte opgetrokken en waren Leuven en Vijl de snelgroeiers. De afdeling Velpe-Mene heeft op 1 september de kaap van 1000 leden bereikt, terwijl begin 2002 deze afdeling maar 513 telde. De afdeling Leuven zit momenteel aan circa 1500 leden.
Handleiding ledenwerving klik hier.

DAG VAN DE NATUUR 2006 ACTIVITEITEN BINNEN NPOB

De dag van natuur is de dag van het vrijwillig natuurbeheer. Alle reservatenteams en mensen die hun handen willen uitsteken voor natuurbeheer worden dan op één van de regionale activiteiten verwacht:
Zaterdag 18 november 2006:
• CATSELT, OKSELAAR > 11U00
• ROZENDAALBEEKVALLEI, VISSENAKEN > 14U00
Zondag 19 november 2006:
• LOVENAERENBROEK, KESSEL-LO > 13U00


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand)

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'

naar boven